YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.TUR.TİC. A.Ş. Phone : [90 212] 253 66 30
Fax : [90 212] 254 01 87
e-mail : yonetim@dilerhld.com

ÇEVRE  

·        Atık Yönetimi

·        Su ve Atıksu Yönetimi

·        Şikayet ve Öneri Yönetimi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  

·        Sürdürülebilir İnşaat Çeliği

·        Kurumsal Sosyal Sorumluluk        

·        Sürdürülebilirlik Politikası              

·        2017 SRS Olgunlaşma Matrisi              

·        Paydaş Katılımı                           

·        Paydaş Anketi

ÇEVRE

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.ve TURİZM TİC. A.Ş., ISO 14001 yönetim sistemi belgesiyle, yatırımlarına devam ederken çevreye verdiği önemi yatırımlarıyla göstermekte ve Toz toplama başta olmak üzere çevre yatırımlarıyla YEŞİL ÇELİK üretmeye devam etmektedir.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.ve TURİZM TİC. A.Ş., faaliyet alanlarında meydana gelen tüm katı, sıvı ve gaz atıklarının çevre üzerinde sahip olduğu etkileri ve yarattığı riskleri önlemeyi, çevrenin ve doğanın korunmasını, iyileştirilmesini, yasal yükümlülüklerin ötesinde bir görev olarak kabul etmiştir.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş.'de Çevre koruma önlemleri öncelik taşır. Örneğin Toz toplama ünitesiyle çelikhane tozunun havaya bırakılmaması, baca gazlarının arıtılması ve su kaynaklarının korunması için gelişmiş yöntemler kullanılarak, uluslararası standartlar ve Türk Çevre Mevzuatı tarafından öngörülen sınır değerlere uyulmaktadır.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.ve TURİZM TİC. A.Ş., faaliyetleri sırasında meydana gelen atıklarını, öncelikli olarak yeniden kullanımını ve/veya geri kazanımını sağlamak için yatırımlar planlamaktadır.

Bu çerçevede, cüruf atıklarının yeniden kullanılması ve geri kazanımının sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile "Cüruf Geri Kazanım Tesisi" kurmuştur. Bu tesiste, cüruf içerisinde bulunan Çelik geri kazanılmakta ve Çelikhane tesisimizde hammadde olarak yeniden kullanılmaktadır. Çeliği alınmış cüruf ise yapay agrega olarak yol üstyapısının yanı sıra altyapı malzemesi olarak da arazide tesviye tabakasında (zemin sıkılaştırma işlemleri vb.), yol inşaatında, asfalt üretiminde, bordür ve parke taşı üretiminde, beton yapımında, çimento üretim malzemesi ve briket veya yol yüzey malzemesi yapımında (briket, karo vs.), deniz ve kara dolgu malzemesi ve su yapıları için balast malzemesi olarak değerlendirilebilmektedir.

"Yapay Cüruf Agregası" için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan yan ürün belgesi alınmıştır. Ayrıca, Türk Standardları Enstitüsü (TSE)'den Türk standartlarına uygunluk belgeleri alınmıştır.

Bacalarda bulunan sürekli emisyon ölçüm sistemleri ile emisyonlar sürekli takip edilmekte, ayrıca ölçülen değerler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın takip edebilmesi için özel veri iletim sistemi aracılığı ile Bakanlık merkezine çevrimiçi (online) olarak aktarılmaktadır.

Faaliyetlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini ve risklerini en aza indirmek öncelikli hedefimizdir.

Çevre politikamızın temel gereği olarak;

·        Çevre konularındaki ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve diğer şartlara uymayı,

·        Kirletici kaynakları kontrol edip, her türlü kirliliği kaynağında önleyerek Kirliliğin önlenmesini,

·        Proseslerimizden kaynaklanan sera gazları salınımlarını azaltmayı,

·        İklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını,

·        Faaliyetlerimizde yer alan hammadde, malzeme ve insanların taşınması ile ilgili çevresel etkilerini azaltmayı,

·        Su ve diğer Doğal kaynak, hammadde ve enerjiyi verimli kullanmayı,

·        Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini değerlendirmeyi, atıkların azaltılmasını, mümkün olduğunca yeniden kullanım, geri dönüşüm yoluyla değerlendirmeyi, değerlendirilemeyen atıkları uygun yöntemlerle bertaraf ederek, çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmayı

taahhüt ediyor ve bir sürdürülebilir büyüme hedefi ile çevre politikamız çerçevesinde yönetiyoruz.

Kurumlar arası ve Üretici-Tüketici arasında iletişimi sağlamak amacı ile ürünlerin çevresel bilgileri giderek daha da önem kazanmaktadır. Pratikte EPD (Environmental Product Declaration - Çevresel Ürün Beyanı) belgeleri ürün ve servislerin çevresel performanslarını içeren doğrulanmış bilgilerden oluşan beyanlardır. EPD belgeleri ürünlerin çevresel performanslarını değerlendirilmesi için bir temel oluşturduğundan, YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. Çevreye ve doğaya katkılarını her fırsatta gündeme getirmek ve ürünlerinin çevresel performansını beyan etmek için EPD Belgesi'ne sahiptir.

EPD belgesi ile, ürün veya hizmete ait doğrulanmış nicel çevresel bilgilerin şeffaf olarak toplumla paylaşımını ve böylece çevreye olumsuz etkileri daha az olan ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. EPD belgeleri, yapı malzemelerinin çevresel performansı açısından aydınlatıcı bilgiler içermekte ve malzemelerin verimlilikleri ile ilgili bilgi edinmeyi mümkün kılmaktadır.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. VE TURİZM TİC. A.Ş.'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ SERTİFİKASI DAHİLİNDE
OLUŞTURULAN ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.


Atık Yönetimi

Firmamızın faaliyet alanlarında meydana gelen tüm katı, sıvı ve gaz atıklarının, çevre üzerinde sahip olduğu etkilerin ve yarattığı risklerin önlenmesi ve/veya minimuma indirilmesi için ayrılması, stoklanması ve bertaraf ? geri kazanımı sağlanmakta ve kontrol altına alınmaktadır.

İşletmemizde çıkan atıklara düzenli olarak analizler yapıyor, cüruf ve baca tozundaki metal oranlarını izliyor ve kayıt altına alıyoruz. Birim ürün başına meydana gelen atıklarımızı her yıl iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.

Atık yönetiminin en önemli konusu proses kaynaklı atıklardır. Tesislerimizden çıkan proses kaynaklı atıkları; çelikhane cürufu, çelikhane baca tozu ve haddehane tufalıdır.

Proses atıkları dışında tesislerimizden atık yağlar, ÖTL (Ömrünü Tamamlamış Lastik), ambalaj atıkları, organik atıklar çıkıyor.

Atık yönetiminde öncelikli amacımız atıkların geri kazanılmasıdır. Limanımıza gelen gemilerden alınan atıklar da dahil tüm atıkları mevzuata uygun olarak ayrı topluyor ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine göndererek geri kazanıyor ya da bertaraf ediyoruz.

Ayrıca 2016 yılında Ark Ocağı Cürufu, Cüruf Geri kazanım tesisimizde işlenerek 37580 ton yapay agrega üretilmiştir.Su ve Atıksu Yönetimi

Tesislerimizde kullanılan en önemli doğal kaynaklardan birisi 'su' dur. Çelik üretiminde, çeliğin soğutulması ve istenen kalite standartlarına getirilmesinde su kullanılırken işletmedeki makine ve ekipmanların soğutulmasında da suyun önemli bir yeri vardır.

Su ve Atıksu yönetimimizdeki amacımız su tüketimini en düşük seviyeye çekmektir. Bu amaçla proses soğutma suları kapalı devre olarak dizayn edilmiş ve aynı suyun arıtıldıktan ve soğutulduktan sonra tekrar kullanılması sağlanmıştır.

İşletmemizde Mutfak, Banyo ve Tuvalet gibi birimlerden toplanan evsel nitelikli atıksu OSB Atıksu arıtma tesisinde arıtılmakta ve arıtılmış olarak deşarj edilmektedir.Şikayet ve Öneri Yönetimi

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. ile ilgili olası öneri ve şikâyetlerinizi, Öneri ve Şikâyet Formunu doldurarak bizlere ulaştırabilirsiniz.

Dışarıdan Firmamıza Çevre ile ilgili 3. şahıslar tarafından yapılacak olan şikayetler Fabrika Güvenlik Kapısından bir dilekçe ile alınır. Bu dilekçeler İnsan Kaynakları Şefliği tarafından Şikayet Bildirim Formuna aktarılarak şikayet dilekçeleri ile birlikte Çevre ve İş Güvenliği Şefliğine gereği yapılmak üzere bildirilir.

2016 Yılında Firmamıza Çevre ile ilgili 3. şahıslar tarafından yapılan herhangi bir şikayetin olmaması çevreye verdiğimiz önemin bir göstergesidir.

                                 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK            

 Sürdürülebilir İnşaat Çeliği

YAZICIDEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve GüvenliğiYönetim Sistemleriyle Sürdürülebilir Performans Göstergeleri arasında etkioluşturmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak için Sürdürülebilirlik YönetimSistemini kurmuştur.

YAZICIDEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. için sürdürülebilirlik kavramı, çeliküretimi sırasında İnsan ile Doğa arasında denge kurarak doğal kaynaklarıtüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasınaimkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlamaanlamını taşımaktadır.

YAZICIDEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. kurumsal ekonomik performansının dahaötesinde, bölgede kalkınma stratejileri oluşturan,  çalışanları için sağlıklı ve güvenli birçalışma ortamı oluşturma çalışmaları yürüten, doğayı, insanların dışındakidiğer canlı ortamını koruyan onların yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaadına Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemini uygulamaktadır.

YAZICIDEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. Paydaşlarının Sosyal ve Ekonomikİhtiyaçlarını ve İnsani haklarını karşılamayı ve Paydaşlarıyla ilişkilerigeliştirmeyi ve Sisteme katkıda bulunmalarını sağlamayı SürdürülebilirlikPolitikası konusundaki taahhütlerinden birisidir. Bu nedenle Firmamız SürdürülebilirlikYönetim Sistemi'ni alan Türkiye'deki sayılı firmaların öncülerindendir.

YAZICIDEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. için sürdürülebilirlik, ürün vehizmetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Hakları, Çevresel, Sosyal veEkonomik etkilerini dikkate alarak Sürdürülebilir İnşaat Çeliği üretmektir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

YAZICIDEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. Türkiye'nin ve Dünyanın ihtiyacı olanİnşaat Çeliğini uygun şartlarda ve çevreyeduyarlı olarak üretmekle birlikte kurulu bulunduğu yörede ekonomiyicanlandırmış ve istihdama katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, sahip olduğuKurumsal Sosyal Sorumluluk ilkesi uyarınca, bölgesinde geliştirilen toplumsalkalkınma, kamusal altyapı, çevre, eğitim ve sağlık alanlarındaki projeleredestek olmakta, sağlık, kültür, sanat etkinliklerine katkıda bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik Politikamız

YAZICIDEMİR ÇELİK SAN. ve TURZ. TİC. A.Ş. olarak;

-      YerelHalk ve diğer Paydaşlarımızın Çevresel, İş Sağlığı & Güvenliği, Sosyal,Ekonomik ihtiyaçlarını ve İnsani Haklarını Karşılamayı ve etkin iletişimdüzeniyle ilişki kurmayı ve geliştirmeyi,

-      Faaliyetgösterdiğimiz alanda ürünler ve hizmetlerden kaynaklanan çevre etkileriniazaltmayı ve önlemeyi,

-      Yasalve diğer şartları yerine getirmeyi,

-      Sürekligelişmeyi,

-      Risk ve fırsatları anlamak için paydaşlarla sıkı bağlar kurmayı,

-      Etik iş uygulamaları ve kurumsal yönetimi,

-      Tedarik zincirinde sorumlu kaynak yönetimini,

-      Faaliyetlerimizde yer alan Hammadde, malzeme ve insanların taşınması ile ilgili çevreseletkilerini sürekli azaltmayı,

  taahhüt ederiz.

Paydaş Katılımı

-Önemli Paydaşlarımızla diyaloglarımız

Öncelikli paydaşların kuruluşumuz hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dahilinde yürütülür.

 Bu program aşağıdaki hususlar çerçevesindeoluşturulmaktadır:

.Görüş ve öneriler hangiyöntemle alınacak?

.İlgili paydaşitibarıyla hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınacak?

.Çalışmanın sorumlularıkimler olacak?

.Görüş ve önerilerinalınması ne zaman ve hangi sürede gerçekleştirilecek?

.Alınan görüş veöneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak vedeğerlendirilecek?

Paydaşlarımızıngörüşleri alınırken;

.Mülakat,

.1:1 yüz yüzegörüşmeler,

.Anket uygulaması,

.Atölye çalışması,

.Yerinde ziyaretler,

.Toplantı

gibiyöntemlerden biri veya bir kaçından faydalanılabilir. Hangi yönteminuygulanacağına karar verilirken görüşülecek kişi sayısı, paydaşınerişilebilirliği, paydaşın önemi ve etkisi gibi etkenler göz önünealınmaktadır.

Paydaşlarla ilişki yönteminin, sıklığının ve ilişkiden sorumlu birimin belirlenmesi:

Paydaşlar

Paydaşlarla iletişim faaliyetleri

Sıklığı

Sorumlu

Çalışanlar

İntranet

Duyuru ve yayınlar

Seminer ve Eğitim programları,

Kayba ramak kaldı (ucuz atlatma) raporları

Sosyal aktiviteler

Paydaş Anketi

1:1 Görüşmeler

Paydaş Anketi yılda bir

Diğerleri gerektiğinde

Mali-Ticari-İdari Müdürlüğü

Müşteriler

Dış Ticaret toplantıları

Müşteri memnuniyeti anketi

Yerinde ziyaretler

Sosyal aktiviteler

Paydaş Anketi

1:1 Görüşmeler

Paydaş Anketi yılda bir

Müşteri memnuniyeti anketi yılda bir

Diğerleri gerektiğinde

Satış birimleri (Dış ticaret ve içpiyasa)

Hissedarlar

Yıllık performans raporları

Saha ziyaretleri

1:1 toplantılar ve görüşmeler

Yıllık performans raporları yılda bir 

Diğerleri gerektiğinde

Fabrika Müdürlüğü

Tedarikçiler

Yıllık Tedarikçi değerlendirme

Yerinde ziyaretler

Sosyal aktiviteler

Paydaş Anketi

1:1 Görüşmeler

Paydaş Anketi yılda bir

Yıllık Tedarikçi değerlendirme yılda bir

Diğerleri gerektiğinde

Mali-Ticari-İdari Müdürlüğü

Taşeronlar

Yerinde ziyaretler

Sosyal aktiviteler

Paydaş Anketi

1:1 Görüşmeler

Paydaş Anketi yılda bir

Diğerleri gerektiğinde

Mali-Ticari-İdari Müdürlüğü

 

Yerel toplum ve Komşu kuruluşlar

Diler web sitesi

Medya

Fabrika Ziyaretleri

Paydaş Anketi

1:1 Görüşmeler

Sosyal aktiviteler

Paydaş Anketi yılda bir

Diğerleri gerektiğinde

Mali-Ticari-İdari Müdürlüğü

 

Kamu Kuruluşları

Sosyal aktiviteler

1:1 Resmi diyaloglar

Kanun, Yasa ve yönetmelikler

Gerektiğinde

Çevre&İSG

Mali-Ticari-İdari Müdürlüğü

STK

Sosyal aktiviteler

Toplu iş sözleşmesi

1:1 Görüşmeler

Bültenler

İstatistikler

Paydaş Anketi

Paydaş Anketi yılda bir

Toplu iş sözleşmesi üç yılda bir

Diğerleri gerektiğinde

Mali-Ticari-İdari Müdürlüğü

Üretim Planlama ve Kalite Güvence Müdürlüğü

         

-Paydaşlarımızın Öncelikleri

Yerel topluluklar ve diğer önemli paydaşlarla ilişkileri arttırmak ve uygulamalarımıza yön verilmesi, farklı paydaş ve katılımcıların görüş ve düşüncelerinin belirlenmesi, paydaşlarımızın beklentilerinin karşılanması, güçlü ve zayıf yönlerimiz ve iyileştirilmeye açık alanlarımızın tespit edilebilmesi ve bunlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini yapmak amacıyla Paydaş Anketi yapılmaktadır.
Paydaşlarımızla ilgili temel sorunlar, Genel, Ekonomik, Sosyal, İSG ve Çevresel sorunlar olmak üzere beş ana başlık altında toplanmıştır. Bu sorunların belirlenmesi anket sonuçlarına göre belirlenmekte ve yıllık olarak değişebilmektedir.
Günümüzün Genel, Sosyal, Ekonomik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevresel Konu ve sorunlarını önceliklendirmek amacıyla aşağıda verilen tablolarda ?Önemlilik Testi ile Belirlenen Konu ve Sorunların Mukayesesi: TOP10? ve "Başlıca Konu ve Sorunların Önem Sıralaması" oluşturulmuştur.

 

-Stratejik Sürdürülebilirlik Matrisi


STRATEJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARIMIZ

Tablonun sağ üst bölümünde, paydaşlar açısından özel öneme sahip ve YAZICI'nın performansını doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen, şirketimizin politikaları dahilindeki konular yer almaktadır.
Haritanın sol ve alt bölümündeki konular hem kilit paydaşlar üzerinde sağ üst bölümdeki konulara göre göreceli olarak daha az etkiye sahiptir.